Disclaimer Woody Building Concepts

Woody Building Concepts alsook (eventuele) overige informatieleveranciers aan www.woodybuildingconcepts.nl werken met de grootste accuratesse aan deze site. Desondanks kan er een fout of een onvolledigheid in voorkomen. Woody Building Concepts aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Woody Building Concepts aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Woody Building Concepts worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Woody Building Concepts.

Niets van deze elektronische uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en/of de beheerder van deze website.